top of page
Finalist tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb�Hemm tfajliet o?ra li jista� jo?ro? mag?hom kieku jrid. Telefonata kulma tmur fin-nofs. Imma kull darba li jinzertaha, jinnota dettall fiha jew mossa minn tag?ha li jispi??a j?orr mieg?u ?urnata s?i?a. Jog??bu kif tilbes, kif tikkombina l-kuluri. Ftit naf nies li jilbsu l-kuluri li tilbes hi. Jog??bu kif tin?el it-tara?, kif il-fwie?a tag?ha tibqa� b?al imdendla fl-arja, kwa?i bi nkejja, qisha ?a?a mo??a?a, qisha sigriet li jixtieq jista� j?addan.�Isma�l rieqed raqda fonda, bil-ma?buba tieg?u ma?enbu ma tifla?x taqla� g?ajnejha minn fuqu. Salvu u Rita re?g?u qed ipejpu sigarett fil-gallarija, ipespsu u jid?qu daqslikieku g?adhom namrati. Fis-sodda nru 11 tal-kamra nru 10 fl-Infectious Disease Unit, Tessie Tabone daqt ti?bed l-a??ar nifs. Se t?alli warajha ?ew? ulied, mi??ildin. Denise tixtieq li g?andha ritratt sura tan-nanna, liebsa l-gejxa �F�din in-nis?a ta� rakkonti, mhux il-karattri kollha g?andhom isem. Forsi g?ax jistg?u jkunu int jew jien. Jew dik il-mara li ??umbajt ti??a??ra ma� s?abha, liebsa kowt vjola jg?ajjat. Jew dik l-omm ?ag??ug?a li lma?t ti?ri barra fix-xita, bil-papo?? ro?a, b�tarbija tixher f�dirg?ajha. Tg?id fejn kienet sejra? Jew il-?uvni li nzertajt m�ilux ?o ?anut, idur inde?i? il-fwejja? tan-nisa, flixkun flixkun �

?ifna f�xifer irdum

SKU: 9789990919592
€12.95 Regular Price
€11.98Sale Price
  • Format

    Paperback / softback
  • Author

    Nadia Mifsud
  • Language

    Maltese


You might also be interested in reading ...